Werkwijze


Mijn werkwijze is gebaseerd op de volgende visie:
De kern van het voorkomen van verzuim en het efficiënt interveniëren bij verzuim, ligt in de gedeeltelijke verantwoordelijkheid van zowel medewerker als leidinggevende.
Deze interactie is van grote invloed op het verloop van het verzuim en maakt het verschil of een situatie ontaardt in langdurig verzuim of leidt tot duurzame reïntegratie.
In mijn werk richt ik mij op het snijvlak van enerzijds het begeleiden van medewerkers bij hun psychosociale en psychische problemen en anderzijds het adviseren van leidinggevenden over het voorkomen van verzuim en/of het reïntegreren.

Mijn werkwijze sluit sluit aan bij de richtlijn vanuit de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en de Wet Verbetering Poortwachter.

Na uw aanmelding is het mijn streven om binnen een week een intakegesprek te voeren.
Juist omdat de kern van succesvol reïntegreren de afstemming/communicatie tussen medewerker en leidinggevende is, betrek ik altijd de leidinggevende bij mijn interventie.
Bij voorkeur is een deel van het intakegesprek een 3-gesprek waarin medewerker, leidingevende en bedrijfsmaatschappelijk werker wederzijdse verwachtingen en doelen afstemmen en afspraken worden gemaakt over terugkoppeling over het verloop van de begeleiding/reintegratie.
Op basis van het intakegesprek ontvangt de opdrachtgever binnen drie werkdagen een schriftelijke analyse en advies, medewerker en leidinggevende (wanneer leidinggevende geen opdrachtgever is) ontvangen hiervan een kopie.
Afhankelijk van de situatie en gestelde doelen, betrek ik de leidinggevende meer of minder in het vervolgtraject, maar in ieder geval vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats met als belangrijkste doel terugvalpreventie.

Als lid van de beroepsvereniging (BPSW), baseer ik mijn werkwijze op de richtlijn voor bedrijfsmaatschappelijk werkers die is opgesteld vanuit de vakgroep bedrijfsmaatschappelijk werk van de BPSW. Deze richtlijn is te vinden onder: Informatie-Protocol BPSW.

Ervaringen


Een van mijn clienten heeft zijn ervaringen over mijn begeleiding zeer open verwoord in een artikel in het personeelsblad van zijn organisatie.  De begeleiding vanuit de werkgever heeft Joris als bijzonder menselijk ervaren. “Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik niet serieus werd genomen. En ik heb alle medewerking gekregen om op een verantwoorde manier mijn werk te kunnen hervatten.”
Hier (pdf)
lees je het hele artikel. Alleen de naam van de cliënt en de organisatie zijn ter wille van de privacy aangepast.