Dienstenpakket

 Verzuimbegeleiding


Al jaren blijkt uit onderzoek dat bij minimaal tweederde van alle ziekmeldingen een psychische component een belangrijke rol speelt of hoofdoorzaak van het verzuim is. Door tijdig professionele begeleiding in te zetten kan veel leed voorkomen worden en kan verzuim verkort worden. Juist met psychische klachten is het van belang dat signalen tijdig herkend worden en medewerkers waar nodig in een vroeg stadium adequate hulp krijgen zodat ze de grip op zichzelf en hun situatie niet verliezen of zo snel mogelijk weer terug vinden en op eigen kracht hun situatie weer aankunnen.

Niet voor niets is de Wet Verbetering Poortwachter gericht op een goede afstemming tussen medewerker en leidinggevende. Mijn ervaring is dat deze afstemming en de communicatie bij verzuim en reintegratie van grote invloed is op het verloop. Daarom stem ik in principe tijdens de start van een begeleidingstraject altijd af met de betrokken leidinggevende: heeft de leidinggevende voorafgaand aan het verzuim signalen opgevangen van dreigend verzuim? Zo ja; wat er is met de signalen gedaan? Welke doelen en verwachtingen heeft de leidinggevende van het begeleidingstraject en van de medewerker? Wat verwacht de medewerker van de leidinggevende? Hoe sluiten we resultaten kort?

Mijn voorkeur gaat er naar uit om een deel van het intakegesprek voor deze vragen te reserveren dus met z’n drieën door te nemen.

Met als doel terugvalpreventie, sluit ik in principe een begeleidingstraject af door ook weer met z’n drieën te bespreken hoe een ieder het traject ervaren heeft en wie wat kan doen om herhaling/ verzuim te voorkomen.

Desgewenst kan ik op basis van het verloop van het herstel ook adviezen geven over werkhervattingsmogelijkheden.

Preventieadvies-trainingen


Voorkomen is beter dan genezen: Als een leidinggevende bij een medewerker signalen ziet die kunnen wijzen op psychische klachten, is het verstandig hierover in gesprek te gaan. U kunt hiermee verzuim voorkomen en ook kan de medewerker geholpen worden om in een vroegtijdig stadium bij te sturen en eventueel hulp te zoeken. Met name bij psychische klachten is het zo dat deze in een beginstadium over het algemeen met een korte interventie goed te behandelen zijn. Wanneer ze langer duren is de kans groot dat het tot verminderd functioneren en verzuim leidt.

Mijn aanbod bij preventie is meervoudig:

  • Een eendaagse training voor leidinggevenden om psychische klachten te leren signaleren en hierop te interveniëren; hoe voer je zo’n eerste gesprek?

  • Advisering aan leidinggevenden hoe om te gaan met medewerkers met psychische klachten.

  • Begeleiding aan medewerkers met psychische klachten met als doel om de klachten te verminderen en verzuim te voorkomen.

Probleemanalyse en verwijzing


Wanneer er sprake is van een medewerker met psychische problemen of problemen in de privesfeer kan ik d.m.v. een intakegesprek een analyse maken. Op basis hiervan adiviseer ik de medewerker bij het vinden van passende hulp, wanneer bedrijfsmaatschappelijk geindiceerd is kan ik de medewerker zelf begeleiden. Ook kan ik op basis van de analyse de betrokken leidinggevende adviseren over de mogelijkheden van belastbaarheid.

Bemiddeling-conflictbegeleiding


In mijn rol als bedrijfsmaatschappelijk werker is een onpartijdige attitude een belangrijke voorwaarde om vertrouwen te krijgen, mensen tot hun recht te laten komen en een goed begeleidingsklimaat te creëren. Deze grondhouding, mijn onafhankelijke positie, mijn ervaring bij het bemiddelen bij conflicten en mijn vierdaagse opleiding in de mediation-methodiek maken dat ik ook inzetbaar ben wanneer er sprake is van een conflict.

Opvang na ingrijpende gebeurtenissen


Zowel in mijn vorige functie als voogdes van minderjarige asielzoekers als in mijn functie als bedrijfsmaatschappelijk werker in de gezondheidszorg, heb ik veelvuldig mensen begeleid na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis.

Wanneer medewerkers een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt in de privé- of werksfeer, is het belangrijk dat hier door zowel de betreffende medewerker als de omgeving, goed mee om wordt gegaan zodat een psychotrauma of een post traumatische stress stoornis voorkomen kan worden. Mijn aanbod is daarom tweeledig:

  • Leidinggevenden kunnen mij consulteren bij het adequaat omgaan met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

  • Medewerkers die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt kunnen een beroep op mij doen in het kader van professionele nazorg.


Vertrouwenspersoon


Wanneer u een onafhankelijke vertrouwenspersoon zoekt, kan ik deze rol vervullen als vast aanspreekpunt op freelance basis. De rol van vertrouwenspersoon betreft individuele klachten en ongewenst gedrag zoals:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie

Werkwijze
Medewerkers kunnen zich per mail of per telefoon rechtstreeks bij mij aanmelden. Binnen 24 uur neem ik contact op. De plaats waar de gesprekken plaatsvinden, wordt in overleg gekozen. Aan de hand van het eerste gesprek zullen –wanneer nodig- vervolgstappen worden ondernomen volgens de klachtenregeling van de betreffende organisatie.

Informatie voor werkgevers
Eenmaal per jaar wordt verantwoording afgelegd over de besteedde uren van de vertrouwenspersoon. Ook zal, voor zover nodig, de vertrouwenspersoon aanbevelingen doen aan de directie met betrekking tot de mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van het werk- en leerklimaat op basis van de informatie die is verkregen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De rapportages zijn altijd geanonimiseerd en nooit herleidbaar tot een individu.

Dienstenpakket
Het af te nemen dienstenpakket Vertrouwenspersoon bestaat uit zaken zoals in onderstaande tabel beschreven. Voor de aansluiting van deze dienst kan een jaarabonnement worden afgesloten. De kosten hiervoor kunnen per kwartaal doorberekend worden en zijn op aanvraag beschikbaar.


Hulp bij klachtenregeling


De Arbowet (artikel 3) verwacht van werkgevers dat hij medewerkers beschermt tegen psychosociale arbeidsbelasting, zoals seksuele intimidatie en pesten.

Het invoeren van een klachtenprocedure rond ongewenste omgangsvormen voor uw medewerkers is geen eenvoudige zaak. Ik kan u helpen bij het ontwerpen en implementeren van een formele klachtenregeling en het instellen van een klachtencommissie. Het is goed te weten dat bij rechtszaken het oordeel van de Klachtencommissie wordt meegenomen en dat daarom een goed werkende procedure van groot belang is.